Novetats tributàries i reforma laboral - Desembre 2021

Durant el mes de desembre de 2021 s’ha publicat la reforma laboral, així com un seguit de normes tributàries que suposaran canvis importants en el tractament dels principals impostos pel proper exercici 2022.

CANVIS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Les noves normes tributàries en qüestió són les següents :

 • Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022.
 • Ordre HFP / 1480 / 2021, de 28 de desembre, per la qual s’aproven el contingut i els terminis de presentació de la declaració d’intercanvi de béns dins la UE (“Intrastat”) i es determinen les condicions generals i el procediment per la seva presentació per mitjans telemàtics.

Cal remarcar, com a novetat destacada en l’àmbit d’Impost de Societats i l’Impost sobre la Renda des no Residents, l’establiment d’una tributació mínima del 15% de la base imposable per aquells contribuents amb un import net de la xifra de negoci igual o superior a 20 milions d’euros, o que tributin en el règim de consolidació fiscal.

Novetats tributàries i reforma laboral 2022

REFORMA EN MATÈRIA LABORAL:

El dia 30 de desembre de 2021 s’ha publicat en el BOE (Butlletí Oficial de l’Estat), la següent norma:

 • Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat de l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Aquest Reial Decret Llei realitza una important reforma sobre l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes laborals, contractació i subcontractació, expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) i negociació col·lectiva.

D’altra banda, també reforma alguns apartats de les següents normes:

 • Text refós de la Llei General de Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • Text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 04 d’agost.
 • Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la que es regula el Sistema de Formació Professional per l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

La reforma laboral entra en vigor des del 31 de desembre de 2021, però estableix de forma excepcional un règim transitori de 3 mesos per algunes matèries.

Això significa que no serà fins la data de 31 de març de 2022, que entraran en vigor les modificacions realitzades per la reforma laboral relatives a les següents qüestions:

 • Contractes formatius
 • Contractes d’obra i servei
 • Contractes fixos-discontinus celebrats per contractacions, subcontractacions o concessions administratives.
 • Disposició addicional quadragèsima primera per la Llei General de la Seguretat Social: Mesures de protecció social de les persones treballadores afectades per l’aplicació del mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’ocupació, regulat per l’art. 47 bis de l’Estatut dels Treballadors.
 • Disposició addicional quadragèsima tercera de la Llei General de la Seguretat Social, sobre la cotització a la Seguretat Social dels contractes formatius en alternança.
 • Apartats 2 i 3 de la disposició derogatòria única del Reial Decret Llei 32/2021.

 

Tanmateix, com sempre, estem a la seva disposició per analitzar i resoldre els dubtes que es plantegin en l’aplicació de les esmentades disposicions legals, tant a nivell particular com d’empresa.