Auditoria

- Auditories de Comptes Anuals
- Auditories de Comptes anuals Consolidats
- Auditories voluntàries
- Auditories requerides per l'Administració Pública sobre aspectes concrets dels estats financers
- Auditoría de justificacions econòmiques de subvencions
- Auditories i Informes Especials per obligació legal o a instància de tercers