Auditoria

- Auditories de Comptes Anuals.
- Auditories de Comptes anuals Consolidats.
- Auditories voluntàries.
- Auditories requerides per l'Administració Pública sobre aspectes concrets dels estats financers.
- Auditoría de justificacions econòmiques de subvencions.
- Auditories i Informes Especials per obligació legal o a instància de tercers.