Tribunal Constitucional. Doble imposició econòmica justificada pel bé social

La necessitat de recaptar porta a les administracions públiques a recargolar els conceptes pels quals un bé pot ser taxat, arribant a fer una doble taxació efectiva justificada amb arguments d'interès social. El cas que ens exposa el Sr. Miguel Ángel Serra a l'article que referenciem al peu, afecta el sector nàutic.

En resum, en el nostre marc fiscal, per evitar dobles imposicions entre les tres capes de l'Administració (estatal, autonòmica i local), una capa no pot gravar per un mateix impost un bé gravat per un altre. Així, p. ex., la titularitat particular d'actius no productius, com immobles, vehicles o naus es taxa amb l'Impost de Patrimoni (IP), de nivell estatal/autonòmic, amb l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l'impost de Béns Immobles (IBI), d'àmbit local. La Generalitat de Catalunya, per la seva banda, buscant recursos via increment de la pressió recaptatòria, va crear l'any 2017 l'impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques (IANPPJ). Aquest impost taxa sobre elements ja gravats pels altres impostos esmentats, justificant-lo amb raons extra fiscals, com la necessitat d'incentivar l'ús productiu dels elements en qüestió.

Aquesta llei estava en recurs per diferents tipus d'actiu i situació jurídica al Tribunal Constitucional, que aquest juliol ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat en referència a les embarcacions (no pels immobles ni vehicles), autoritzant l'impost de la Generalitat en aquest cas.

Aquest fet es justifica per la finalitat extra fiscal del IANPPJ, que es considera un "fet imposable" diferent, pel seu "interès social" del "fet imposable" gravat pels impostos dels altres nivells. És a dir, que si hi posem imaginació, sempre podrà buscar-se una nova raó per gravar un mateix fet efectiu una, dues o les vegades que facin falta.

La conclusió és que es poden justificar confiscacions i dobles imposicions si les Administracions cerquen recursos, i que els individus haurem de pensar a defensar-nos d'aquesta voracitat seguint els consells dels professionals que ens puguin assessorar. Com diu l'autor de l'article "on és el límit"?

https://www.expansion.com/nauta360/turismo-puertos/2019/07/16/5d2dac6e468aebf5338b462d.html