Inspeccions de treball sobre el registre horari

Amb la nova llei sobre registre d'horaris laborals, s'han creat noves obligacions davant de la inspecció laboral, que en una nova circular ha aclarit molts dels requisits formals que la inspecció laboral pot exigir a les empreses i que seran d'obligat compliment en cas d'actuació per la seva part:

-- Custòdia dels registres durant quatre anys.

-- Els registres d'horaris no podran fer-se ni guardar-se a empreses externes o a la matriu empresarial del centre de treball. Han de fer-se i estar disponibles a cada centre.

-- Les sancions per manca de compliment, no seran automàtiques. Si l'inspector observa voluntat de per part de l'empresa, es començarà un procés més suau, encara que de caràcter sancionador i de requeriment d'implementació del registre dins dels termes legals.

http://www.busquet.com/image/catalog/documents/inspeccions_horari_treball.pdf