Impost de la plusvàlua en recurs

L'impost de la plusvàlua està pendent de diversos recursos, fins i tot d'inconstitucionalitat, pel seu caracter confiscatori en els casos on el valor del impost pot ser superior al benefici de la venda de la vivenda en qüestió.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/24/legal/1556090201_364041.html